Reklamace a vrácení zboží

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“) zakoupené na www.partico.cz, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně provozovatel www.partico.cz, tedy dodavatel.

Prodávající je společnost PARTICO s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 08995893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 328857. PARTICO s.r.o. je podnikatelský subjekt, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem pro Kupujícího spotřebitele a 12 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Reklamace většinou vyřizujeme maximálně do 5 pracovních dnů pro spokojenost našich zákazníků.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly a doplní o reklamační protokol a kopii faktury nebo uvedení čísla objednákvy/faktury.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům zboží.
 • bylo zboží poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem). Zákazník není povinen toto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Pokud zboží převezme, nechá si vystavit od dopravce potvrzení o poškození přepravního obalu nebo přepravovaného obsahu.
 • zboží bylo poškozeno mechanicky, neodbornou instalací, neúměrným zacházením nebo bylo vystaveno neodpovídajícím klimatickým podmínkám – o doporučeném způsobu zacházení s produktem je spotřebitel informován prodejcem při samotném prodeji nebo je uveden na obalu výrobce či na stránkách našeho e-shopu u popisu prodávaného produktu
 • zboží bylo poškozeno působením živlů ( voda, slunce, aj.)
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dané typem výrobku

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

Průběh reklamace

 1. Kupující doručí zboží, které reklamuje na korespondenční adresu Prodávajícího. Adresa pro doručení reklamace je: PARTICO.cz, Chomutovská 2227 (S2), 434 01 Most.
  Vrácení zásilky nemůže být učiněno na dobírku. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku odeslanou jako dobírka nepřevzít.


 2. V případě doručení poštou, nebo podobným způsobem, je Reklamační list Kupujícímu vystaven a zaslán na elektronickou adresu, kterou Kupující uvedl u své objednávky jako kontaktní, neuvede-li Kupující výslovně adresu jinou, a to v nejbližším možném termínu od doručení reklamace Prodávajícímu.

 3. Reklamační řízení bude vyřízeno v zákonem stanověné lhůtě, nejdéle však 30 dnů, nedohodnou-li se Kupující a Prodávající výslovně jinak.

 4. O vyřízení reklamace bude Kupující informován buďto zasláním zboží zpět společně s reklamačním protokolem - to v případě, že bude reklamace zamítnuta, zboží opraveno nebo vyměněno za nový kus. V případě, že bude reklamace uznána a zákazníkovi bude vrácena kupní cena, bude o tomto informován buďto telefonicky nebo elektronickou poštou a to na tel. čísle, respektive e-mailové adrese, které uvedl v objednávce, neuvedl-li Kupující výslovně jinak.

 5. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na úhradu přiměřené náhrady dopravného, které Kupující užil k doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

 6. V případě neoprávněné reklamace má právo Prodávající naúčtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace.

Práva odběratele se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se všemi příslušnými novelami a zákony o ochraně spotřebitele.

 

Adresa na zaslání zboží

PARTICO s.r.o.

Chomutovská 2227 (S2), 434 01 Most

tel.: 774 923 039

e-mail: info@partico.cz


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Formulář pro uplatnění reklamace.


 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Nevyhovuje vám zakoupené zboží a rádi byste ho vrátili nebo vyměnili? Našim zákazníkům nabízíme 30 dní pro snadné odstoupení od kupní smlouvy od převzetí zboží.

Zašlete nám nepoškozené a nepoužité zboží zpět na adresu: PARTICO s.r.o., Chomutovská 2227 (S2), 434 01 Most.

Jak nám zboží můžete vrátit?

Stačí když nám do 30 dnů od převzetí zboží napíšete e-mail a následně odešlete zboží zpět vč. oznámení odstoupení od kupní smlouvy. Pro ulehčení stačí vyplnit vzorový dokument, zboží adekvátně zabalit a zaslat nám zpět na doručovací adresu: PARTICO s.r.o., Chomutovská 2227 (S2), 434 01 Most.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Více informací naleznete v našich obchodních podmínkách. Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám na info@partico.cz nebo nám zavolejte na 774 923 039.